कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

रुकुम (पश्चिम)

सूचनाहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा सूचनाहरु 2080-10-15 adorukum विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना सूचनाहरु 2080-01-29 विवरण हेर्नुहोस्
3 मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारका लागि निवेदन पेश सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2080-01-25 निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना विवरण हेर्नुहोस्
4 सव ईन्जिनियर (पाँचौ तह) करारमा भर्ना को सिफारीस सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2079-10-03 कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम विवरण हेर्नुहोस्
5 सव ईन्जिनियर (पाँचौ तह) करारमा भर्ना को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2079-09-22 विवरण हेर्नुहोस्
6 सव ईन्जिनियर (पाँचौ तह) करारमा भर्ना सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2079-09-04 विवरण हेर्नुहोस्
7 कृषि सिंचाई कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचनाहरु 2079-05-09 कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम विवरण हेर्नुहोस्
8 व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक विकास) कार्यक्रम संचलन सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2079-05-07 ADO Office विवरण हेर्नुहोस्
9 आ.ब.२०७९/८० का लागि कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचनाहरु 2079-05-07 विवरण हेर्नुहोस्
10 प्राविधिक विद्यालय मार्फत सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
11 व्यवसायिक कृषकका लागि यान्त्रिकरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
12 जमिन भाडामा लिई खेति गर्न कृषकक लागि जमिन भाडामा अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
13 कृषि व्यवसायमा विधुत प्रयोग गरि सिंचाई गर्ने कृषकका लागि विधुत महशुलमा अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
14 व्यवसायिक खाद्यान्न बालि प्रवर्द्धन (बिउ उत्पादन) कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
15 शदरमुकाम लक्षित तरकारी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
16 सूचनाहरु सूचनाहरु 2078-05-20 admin विवरण हेर्नुहोस्
17 विउ उत्पादन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना सूचनाहरु 2077-11-16 admin विवरण हेर्नुहोस्
18 महिला सहकारी मार्फत कृषि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
19 टिष्युकल्चर निर्माण तथा संचालनमा निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
20 कृषि सिंचाई निर्माणका लागि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
21 ओर्गानिक मोडेल गाउँ विकाश कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धीसूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
22 सहकारी नमुना गाउँ कर्य्करमको निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्
23 सिंचाई योजनाको नाम सम्बन्धी सूचना सूचनाहरु 2077-06-08 admin विवरण हेर्नुहोस्